esp6_q2_clas1_pagigingresponsablesakapuwa_v3 - JOSEPH AURELLO.pdf

School
San Pedro College - Davao City*
*We are not endorsed by this school
Course
EDUCATION 123
Pages
10
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by jayargarcia on coursehero.com

esp6_q2_clas1_pagigingresponsablesakapuwa_v3 - JOSEPH AURELLO.pdf

School
San Pedro College - Davao City*
*We are not endorsed by this school
Course
EDUCATION 123
Pages
10
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by jayargarcia on coursehero.com
CONTEXTUALIZED LEARNING ACTIVITY SHEETS SCHOOLS DIVISION OF PUERTO PRINCESA CITY EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO Kwarter II - Linggo 1 Pagiging Responsable sa Kapuwa 6
Edukasyon sa Pagpapakatao - Baitang 6 Contextualized Learning Activity Sheets (CLAS) Kwarter II - Linggo 1: Pagiging Responsable sa Kapuwa Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anumang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayun paman, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula atbp.) na ginamit sa CLAS na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anumang gamit maliban sa CLAS na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anumang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anumang paraan nang walang pahintulot ng Kagawaran. Inilathala ng Dibisyon ng Lungsod ng Puerto Princesa Division of Puerto Princesa City-Learning Resource Management Section (LRMS) Sta. Monica Heights, Brgy. Sta. Monica, Puerto Princesa City Telephone No.: (048) 434 9438 Email Address: [email protected] Bumubuo sa Pagsusulat ng Contextualized Learning Activity Sheets Manunulat: Armor T. Magbanua PhD Mga Pangnilalamang Patnugot: Shirley F. Lilang at Armor T. Magbanua PhD Editor ng Wika: Violah A. Villon Tagawasto: Loida A. Sernadilla PhD Mga Tagasuri: Shirley F. Lilang at Armor T. Magbanua PhD Tagaguhit: Marinella L. Castro Tagalapat: Aries Jhon N. Necio Tagapamahala: Servillano A. Arzaga CESO V, SDS Loida P. Adornado PhD, ASDS Cyril C. Serador PhD, CID Chief Ronald S. Brillantes, EPS-LRMS Manager Shirley F. Lilang, EPS-EsP Loida A. Sernadilla PhD PSDS Eva Joyce C. Presto, PDO II Rhea Ann A. Navilla, Librarian II Pandibisyong Tagasuri ng LR: Ronald S. Brilliantes, Mary Jane J. Parcon, Armor T. Magbanua, Maricel A. Zamora, Charles Andrew M. Melad, Glenda T. Tan, Joseph D. Aurello
1 Aralin 1 MELC: Naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapuwa: 4.1 pangako o pinagkasunduan; 4.2 pagpapanatili ng mabuting pakikipagkaibigan; 4.3 pagiging matapat. (EsP6P-IIa-c - 30) Mga Layunin: 1. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapuwa sa pamamagitan ng pangako o pinagkasunduan. 2. Nakikilala ang kahalagahan ng pagiging mabuting kaibigan. 3. Naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsible sa kapuwa sa pamamagitan ng pagiging matapat. Natatandaan mo ba kung ano ang mga paraan ng pagkalap ng impormasyon? Ano rin ang kahalagahan nito sa iyong sarili? Batid mo na ngayon na sa tulong ng mga teksto magkakaroon ka ng batayan ng impormasyon na maaari mong gamitin sa pagbuo ng tamang desisyon. Paghahawan ng Balakid Ang pagtupad sa pangako o kasunduan ay tanda ng pagkamapanagutan dahil ang taong responsible ay ginagawa ang kaniyang sinasabi. Pangalan: Baitang at Seksyon: Pagiging Responsible sa Kapuwa Tingnan ang mga larawan. Ating Alamin at Tuklasin
Page1of 10
Uploaded by jayargarcia on coursehero.com