Persiapan PAS B Bali Kelas X Semester 2 + Catatan + Paket.pdf

School
SMAN 96 JAKARTA*
*We are not endorsed by this school
Course
PSY SOCIAL PSY
Pages
7
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by SargentSeaUrchinPerson1064 on coursehero.com
Materi Pokok : Puisi Bali Anyar Kasusastraan puisi puniki kamedalang duk warsa 1959 sane kamuat ring majalah Medan Bahasa Basa Bali. Wenten silih sinunggil puisi mamurda " Basa Bali " karya Suntari Pr. (Putra, 2010; 79). Puisi puniki pinaka kriya sastra sane medal kapertama puisi Bali anyar, sane kaadegang pinaka tunggak panglimbak puisi Bali Anyar. Puisi Bali Anyar punika wantah sastra sane kaangge nartaang pabesen, ngangge basa sane bawak nanging dagingne padet. Puisi puniki sastra sane nartayang boya ja gatra kemaon, sakewanten karya sastra sane madaging rasa muah napi sane kacingak indik kahuripan sareng pratingkah jadma. Unsur-unsur ring puisi : 1. Unteng 2. Rasa 3. Nada( tangkep pangawi) 4. Pabesen /piteket Ring sor puniki jagi kawedarang indik wangun puisi; 1. Judul (Murda) ; murda puniki ngawangun puisi 2. Tema (unteng) :Suksman utawi tetuek); unteng sane meled kawedarang saking pangawi inggih punika; indik, kadiatmikan, kaweruhan, tatuwek, kawentenan kahuripan parajana. 3. Suara (Kanti suara utawi sajak ); kanti suara dahat mautama sane ngawangun puisi, krana kanti suara punika sane ngawi puisi punika becik kapireng lan kawacen, lan basanyane ngulangunin. 4. Kalimat (lengkara ); tata lengkaranyane kasurat pegat-pegat, lan kalanturang ring sor, nika sane ngawinang ngawentuk sajak utawi kanti suara, sane prasida puisi (sajak) punika madue tanjek lan pangrasan ring soang-soang kruna ring lengkarane. 5. Imaji (wirasa, daya bayang) ; para pengawi stata ngawetuang daging kekawiannyane mangda sang sane ngawacen seneng. 6. Kosabasa (kosa kata ); kaweruhan sang pengawi indik kawentenan kosabasa sane wenten ring puisi punika sane nyutetang daging puisi punika becik. Yan mangkin pacang ngwacen Puisi Bali Anyar, I raga prasida ngumpulang puisi mangda : 1. prasida milihan soroh puisine sane becik (berbobot) 2. prasida ngrereh puisi sane manut ring sisia (sesuai, cocok) 3. prasida ngrereh puisi sane unteng pidagingane ngunggahang indik tresna (cinta kasih), kasinatrian (kepahlawanan), agama lan budaya. 4. prasida ngrereh puisi sane basa, kosa basa, lengkara, nenten ngewehin suksman para sisia sane kantun durung uning ring paindikan basa Bali Sajeroning ngwacen puisi wenten makudang-kudang uger utawi pidabdab sane patut uratiang. Uger punika luire : a. Interpretasi , pidabdab nafsir utawi narka daging lan tetuek suksman puisine. b. Penghayatan , nelebang unteng suksman puisi. c. Ekspresi , semita, semu utawi tata wedana/raras
d. Olah vokal , suara sane jelas kapiragi sida antuk minayang suara nengen, suara arda suara, suara cendek utawi suara lantang/wirama. e. Nafas , ngempeng angkihan, ngulehang angkihan. Wenten puisi sane lengkaran ipun lantang sinah muatang angkihan sane lantang f. Olah tubuh , gaya utawi gerakan. Sajeroning ngwacen puisi taler kasarengin antuk pidabdab sakadi majaln, negak, matimpuh miwah sane lianan/wiraga. Mangda papacan puisine lengut tur ngelangunin pinih becik telebang dumun uger-uger ngwacen sakadi ring sor puniki : 1. Resep, Wirasa Pinih riin sadurunge ngwacen, patut resepang dumun suksma, wirasan utawi unteng puisi sane jagi kawacen. napike puisi punika madaging indik ksinatrian, kalulutan, kasengsaran, utawi sane tiosan. Yan tan tatas uning ring suksman puisine punika, sinah ngwetuang papacan sane tan becik utawi singsal. 2. Suara, Wirama Yan sampun tatas ring wirasan puisi sane kawacen, patut anutang mangkin ring wiraman suara rikalaning ngwacen. ring dija patutne alus, banban utawi keras. Tur suarane rikala ngwacen mangda prasida tatas kapireng olih sang mirengang. 3. Semita/ Raras, Wiraga Semita/ Raras = mimik Wiraga = gerak tubuh Ri kala ngwacen puisi, semita lan wiragane patut anutang ring wiraman suara miwah ring wirasan puisine sane kawacen. Yan suksman puisine indik kasengsaran, wenang wiraman suara , semita miwah wiragane anut sakadi anak kasengsaran. Yan sampun asapunika sinah prasida papacan puisine pangus, lengut tur nglangenin. 4. Wates Lengkara Mangda seken tatuek babosan utawi unteng pikayun sane wenten sajeroning puisi, patut tatasang ugi ring dija patutne babaosane/papacane majanggelan utawi mararian. Sajabaning punika ri kala majanggelan sang ngwacen polih mangsengan. Ring sor puniki jagi kawedarang indik puisi Bali Anyar lan pangawinyane; Idup lan Mati ( I Made Sanggra) Sasih Karo ring Bali (I Made Taro) Galang Bulan (K.Putra) Mati Nguda (Putu Sedana ) Bali (Ngurah Yudha Panik) Pura Agung Jagat Natha, Margarana (I Wayan Rureg Nataran) Pangubaktian Tan Payasa (Gst Putu Antara) Denpasar sane Mangkin (Made Sanggra)
Imba Puisi Bali Anyar : MUSUH BETEN CUNGUH Sang dwi warna makibar di ambara Di stang motor, muah telajakan umah Sang dwi warna nyabran tiban makipir Makenyir kewala sengir Royod, 66 tiban ayag oyog Ngliwatin telung masa Orde lama, baru muah reformasi Orde sera panggang sera tunu Orde korupsi Nyen ane belog? Indonesia iragane kebus Ane beten matambus Ane baduur kakudus Uyak mekel markus Indonesia iragane buduh Sing nepukin musuh di beten cunguh. Olih ; I Made Sugianto Bali Post Redita Paing,20 November 2011 NYEM LALAH Sing ja lakar mupu Mekejang anake suba tau Sing masaing goba ajak laksana Sing adung laksana ajak wibana Luungan tuun mai dini Munyi ane tusing maaji Adep dini aji duang tali Sampunang kenyem-kenyem Mara mesuang munyi ane nyem Sampunang ngaku elah Mara masuang munyi ane lalah Nyem lalah sing ja melah Paling melah nongos jumah Olih; I Komang Gede Hendra Arismawan Bali Post Redita Umanis, 1 Juni 2012 Dagang Poh Semeng ngremeng ka peken nyuun sok bek Pluh pidit ngalih gae ungkat-ungkit Apan sadina i cening ngeling
Page1of 7
Uploaded by SargentSeaUrchinPerson1064 on coursehero.com