Screenshot_20240206-214534_10_02_2024_23_56.png

School
Buena Vista High, Ventura*
*We are not endorsed by this school
Course
CE 14
Pages
1
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by banana. on coursehero.com
i Reaksiyon | 7 CO_Q3_Filipino 10_Module 1 Gawain 6. Iugnay Mo! Sa kasalukuyang panahon, may kilala ka bang personalidad sa lipunan na katulad ni Liongo? Kung mayroon, isulat ang kanyang pangalan at magbigay ng apat niyang mabubuting gawi at kilos sa lipunan gamit ang Word Association. PANGALAN ng PERSONALIDAD 4. Anong mahalagang mensahe ang nais iparating ng binasang akda? 5. Kanino mo ibabahagi ang mga kaisipang nakapaloob sa mitolohiya? Bakit? 6. Bilang isang mag-aaral, paano mo isasabuhay ang mensahe ng mitolohiyang Liongo? 8 CO_Q3_Filipino 10_Module 1
Page1of 1
Uploaded by banana. on coursehero.com