TIỂU-LUẬN-NHÓM-7-1 (1).pdf

School
Foreign Trade University*
*We are not endorsed by this school
Course
ECON 212
Pages
32
Upload Date
Feb 10, 2024
Uploaded by CoachButterflyPerson2035 on coursehero.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP. HỒ CHÍ MINH ---------***-------- BÁO CÁO NHÓM MÔN: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHO MẶT HÀNG CHINSU PHỞ STORY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN GVHD: Ths. Nguyễn Hạ Liên Chi Nhóm thực hiện: Nhóm 7 Phạm Trúc Minh Thư - MSSV: 2211115113 Huỳnh Thị Ngọc Trâm - MSSV: 2211115120 Nguyễn Thị Huyền Trâm - MSSV: 2211115121 Nguyễn Khánh Trân - MSSV: 2211115122 Đỗ Huỳnh Nhã Uyên - MSSV: 2211115133 Trần Nguyễn Minh Hân - MSSV: 2214115155 Phạm Nữ Quỳnh Giao - MSSV: 2214115154 MÃ LỚP: ML120 KHÓA 61 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2023
NH N XÉT C A GIÁO VIÊN Ti u lu n: Tiêu chí Xác đị nh v n đề rõ ràng, logic, kh thi (2 điể m) N i dung phù h p v i tên đề tài, gi i quy ế t tri ệt để v ấn đề nghiên c u (5 điể m) S d ng tài li u m t cách trung th c và minh b ch d li u (1 điể m) Hình th c trình bày, ngôn ng , b ng bi u, trích d n tài li u tham kh o (2 điể m) Nhóm 7 Phi ế u ch ấm điể m thuy ế t trình Tiêu chí N i dung thuy ế t trình (5 điể m) K năng thuy ế t trình (3 điể m) Thi ế t k ế , chu n b li u thuy ế t trình, cách chuy n t i (1 điể m) Đúng thờ i gian quy đị nh (1 điể m) Nhóm 7 B ẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN NHÓM H và tên Mã s sinh viên Đóng góp Điể m Nguy n Khánh Trân 2211115122 100% Ph ạm Trúc Minh Thư 2211115113 100% Hu nh Th Ng c Trâm 2211115120 100% Nguy n Th Ng c Trâm 2211115121 100% Đỗ Hu nh Nhã Uyên 2211115133 100% Ph m N Qu nh Giao 2211115154 100% Tr n Nguy n Minh Hân 2214115155 100%
DANH M C VI T T T STT Ký hi u ch vi ế t t t Ch vi ết đầy đủ 1 WTO World Trade Organization 2 ASEAN Association of South East Asian Nations 3 CAGR Compound Annual Growth Rate 4 HS Harmonized System 5 EEA European Economic Area 6 FTA Free trade Agreement 7 CAFTA Central America Free trade Agreement 8 MFN Most Favoured Nation 9 ITC International Trade Center 10 CTH Change of Tarrif Hamonization 11 SPS Sanitary and Phytosanitary 12 FDA Food and Drug Administration 13 DEPC Diethyl pyrocarbonate 14 THBP Trihydroxybutyrophenone 15 CFR Council on Foreign Relations 16 PCB Biphenyls Polychlorinated 17 TBT Technical Barriers to Trade 18 HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point System 19 ISO International Organization for Standardization
Page1of 32
Uploaded by CoachButterflyPerson2035 on coursehero.com