TÜSİAD Tarih 1939-2002.pdf

School
Italian Academy, Rome*
*We are not endorsed by this school
Course
HUMANITIES 221
Pages
385
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by ColonelBravery4795 on coursehero.com

TÜSİAD Tarih 1939-2002.pdf

School
Italian Academy, Rome*
*We are not endorsed by this school
Course
HUMANITIES 221
Pages
385
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by ColonelBravery4795 on coursehero.com
T A R ° H 2002 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kuyafl Yay›n Yönetmeni Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ayça Akarçay-Gürbüz Galatasaray Üniversitesi ‹ktisat Bölümü Prof. Dr. Ahmet ‹nsel Galatasaray Üniversitesi ‹ktisat Bölümü Yrd. Doç. Dr. M. As›m Karaömerlio¤lu Bo¤aziçi Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lâp Tarihi Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Ferhat Kentel Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Esra Kuyafl Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Ali Yaflar Sar›bay Uluda¤ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Aral°k 2002 (Yay°n No. T±S²AD-T/2002/12-337) Me ° rutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepeba ° ±/°stanbul Telefon: (212) 249 54 48 - 249 07 23 ² Telefax: (212) 249 13 50 T Ü R K S A N AY ‹ C ‹ L E R ‹ V E ‹ fi A D A M L A R I D E R N E ⁄ ‹
© 2002, TÜS‹AD Tüm haklar› sakl›d›r. Bu eserin tamam› ya da bir bölümü, 4110 say›l› Yasa ile de¤iflik 5846 say›l› FSEK uyar›nca, kullan›lmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yaz›l› izin al›nmad›kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço¤alt›lmak, ço¤alt›lm›fl nüshalar› yay›lmak, sat›lmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik, say›sal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan›lamaz. Tarih 2002 kitab›n›n 1. ("Konu 3: ‹kinci Dünya Savafl›'nda Türkiye" bölümü hariç) ve 2. bölümü " HISTOIRE , Terminales de Jean-Michel Lambin, Annette Becker, André Kaspi, Odile Louage, Marie-Anne Matard-Bonucci, Jean-François Sirinelli, Jean Vassort, Jean-Luc Villette, Nicolas Werth; Hachette Livre - Education 1998" kitab›n›n aynen yap›lm›fl tercümesidir. ISBN : 975-8458-45-0 Birinci Bask› - / 5 000 adet bas›lm›flt›r. Lebib Yalk›n Yay›mlar› ve Bas›m ‹flleri A.fi.
3 ° NS°Z TÜS‹AD, özel sektörü temsil eden sanayici ve ifladamlar› taraf›ndan 1971 y›l›n- da, Anayasam›z›n ve Dernekler Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmufl, kamu yarar›na çal›flan bir dernek olup gönüllü bir sivil toplum ör- gütüdür. TÜS‹AD, demokrasi ve insan haklar› evrensel ilkelerine ba¤l›, giriflim, inanç ve düflünce özgürlüklerine sayg›l›, yaln›zca asli görevlerine odaklanm›fl etkin bir devletin varoldu¤u Türkiye'de, Atatürk'ün ça¤dafl uygarl›k hedefine ve ilkele- rine sad›k toplumsal yap›n›n geliflmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlay›fl›n›n yerleflmesine yard›mc› olur. TÜS‹AD, piyasa ekono- misinin hukuksal ve kurumsal altyap›s›n›n yerleflmesine ve ifl dünyas›n›n ev- rensel ifl ahlâk› ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmas›na çal›fl›r. TÜ- S‹AD, uluslararas› entegrasyon hedefi do¤rultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artt›r›larak, uluslararas› ekonomik sistemde belir- gin ve kal›c› bir yer edinmesi gerekti¤ine inan›r ve bu yönde çal›fl›r. TÜS‹AD, Türkiye'de liberal ekonomi kurallar›n›n yerleflmesinin yan›s›ra, ülkenin insan ve do¤al kaynaklar›n›n teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullan›m›n›, verimlilik ve kalite yükseliflini sürekli k›lacak ortam›n yarat›lma- s› yoluyla rekabet gücünün art›r›lmas›n› hedef alan politikalar› destekler. TÜS‹AD, misyonu do¤rultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündemin- de bulunan konularla ilgili görüfllerini bilimsel çal›flmalarla destekleyerek ka- muoyuna duyurur ve bu görüfllerden hareketle kamuoyunda tart›flma plat- formlar›n›n oluflmas›n› sa¤lar. TÜS‹AD, e¤itim sistemi ve e¤itim politikalar› konular›nda daha önce yap›lm›fl olan çal›flmalar›n›, ortaö¤retim için yard›mc› ders kitaplar› yay›mlamak yoluy- la geniflletmifltir. Bu do¤rultuda haz›rlanan Co¤rafya 2001, Co¤rafya 2002 ve Felsefe 2002 kitaplar›n›n yan›s›ra, elinizdeki Tarih 2002 haz›rlanm›flt›r.
Page1of 385
Uploaded by ColonelBravery4795 on coursehero.com