รูปเล่มหลักสูตร ปรับปรุง 22-8-66.doc

School
Blue Nile University*
*We are not endorsed by this school
Course
BUSINESS 30
Pages
135
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by khoonteera on coursehero.com

รูปเล่มหลักสูตร ปรับปรุง 22-8-66.doc

School
Blue Nile University*
*We are not endorsed by this school
Course
BUSINESS 30
Pages
135
Upload Date
Feb 11, 2024
Uploaded by khoonteera on coursehero.com
จัดให้กึ่งกลางหน้า กระดาษ ตัวอย่างเล่มหลักสูตร | 1 หลักสูตร ..................................... ................ สาขา วิชา ........................................ หลักสูตร ปรับปรุง / ใหม่ พุทธศักราช 2566 ( ระบุปี พ . . ให้ตรงกับปีที่เปิดใช หลักสูตรนี้ ) คณะ .......................................... ................ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ . . 2565 ปกนอก ตรามหาวิทยาลัยทึบ หมายเหตุ ข้อความส ีแดงให้ลบหรือปรับข้อความ ได้ ข้อความส ีด ำาห้ามตัดค ำาออกแต่สามารถเพิ่มเติมได้ ระดับบัณฑิตศ กษาให้ใช ข้อความส เขียวค ำาอธิบายส คู่มือการจัดทำาเล่มหลักสูตร
ตัวอย่างเล่มหลักสูตร | 2 หลักสูตร ..................................... ................ สาขา วิชา ........................................ หลักสูตร ปรับปรุง / ใหม่ พุทธศักราช 2566 ( ระบุปี พ . . ให้ตรงกับปีที่เปิดใช หลักสูตรนี้ ) คณะ .......................................... ................ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา . . 2565 ปกใน ตรามหาวิทยาลัยโปร่ง สี
ตัวอย่างเล่มหลักสูตร | 3 สารบัญ หน้า หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป รหัสและชื่อหลักสูตร 1 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 รูปแบบของหลักสูตร 1 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบ หลักสูตร 1 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา อาจารย ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานการณ ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำาเป็นต ้องนำามา พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ผลกระทบจาก 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ มหาวิทยาลัยความสัมพันธ ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน คณะ / สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ปรัชญา ความส ำาคัญและวัตถุประสงค ์ของหลักสูตร แ ผ น พ ัฒ น า ป ร ับ ป ร ุง ห ล ัก ส ูต ร .............. ส า ข า วิชา ............ หลักสูตรปรับปรุง / ใหม่ พ . ..... หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำาเนินการ และโครงสร้าง ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดำาเนินการหลักสูตร หลักสูตรและอาจารย ์ผู้สอน หมายเหตุ ข้อความส แดงให้ลบ หรือปรับข้อความ ได้
Page1of 135
Uploaded by khoonteera on coursehero.com